Нийлмэл үзэгдлийн магадлал

Нийлмэл үзэгдлийн магадлал

1. Үл хамаарах үзэгдэл

2. Хялбар магадлалыг олох

3. Нийлмэл үзэгдлийн магадлалыг олох