Сурагчдын цахим хэрэглээг тодорхойлох

Судагааны зорилго: Дэлхий нийтээр дархаад буй Ковид цар тахлын үед хичээл сургалтын танхимын үйл ажиллагаа завсардаад онлайн хичээл, тв хичээл явагдаж буй  өнөө сурагчдын цахим хэрэглээ хэт ихсэж улмаар эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх